top of page

KOLEKCJA

Zasady udostępniania dzieł sztuki, obiektów, archiwaliów i zbiorów bibliotecznych Fundacji ZW:

 

 1. Z zasobów zbiorów Fundacji ZW może korzystać każdy kto ukończył osiemnasty rok życia;

 2. Korzystanie z zasobów jest bezpłatne;

 3. Możliwe jest wykonywanie notatek ołówkiem. Zabrania się używania długopisów i fotografowania obiektów, w przypadku obiektów cennych lub delikatnych korzystający może zostać poproszony o użycie rękawiczek ochronnych;

 4. Każdemu obiektowi w zasobach przypisany jest numer inwentarzowy. Zbiory usystematyzowane zostały w dwudziestu pięciu działach. Księgi inwentarzowe nie są udostępniane;

 5. Zbiory udostępniane są jedynie w siedzibie fundacji po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę, przy czym jedna sesja korzystania z materiałów jednorazowo nie może trwać dłużej niż dwie godziny;

 6. Informacje na temat zbiorów można uzyskać pod adresem mailowym: foundationzw@gmail.com

 7. Zbiory udostępniane są na podstawie mailowo (foundationzw@gmail.com) lub listownie (87-100 Toruń, Moniuszki 9/4) wysłanej prośby, nie wcześniej niż dwa tygodnie przed planowanym korzystaniem z zasobów. Prośba musi zawierać krótko opisany cel kwerendy;

 8. W przypadku obiektów bibliotecznych o szczególnej wartości artystycznej, historycznej lub naukowej władze Fundacji ZW zastrzegają sobie prawo udostępnienia fotokopii;

 9. W przypadku studentów zaleca się dołączenie do prośby listu polecającego od prowadzącego;

 10. Podstawą do korzystania z zasobów jest złożenie podpisu na regulaminie, potwierdzające zapoznanie się z zasadami;

 11. Fundacja ZW zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia dostępu do obiektów bez podania przyczyn;

 12. Fundacja ZW wypożycza obiekty na wystawy czasowe. Wypożyczenie dzieł przez instytucje państwowe jest bezpłatne;

 13. O chęci wypożyczenia obiektu należy poinformować władze fundacji nie wcześniej niż cztery miesiące przed planowaną wystawą. Szczegóły każdego wypożyczenia ustalane są indywidualnie;

 14. Fundacja ma miesiąc na wydanie decyzji od momentu wpłynięcia prośby;

 15. Każdorazowo wymagane jest podpisanie umowy porozumienia między Fundacją ZW a instytucją wypożyczającą;

 16. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia bez podawania przyczyn;

 17. Fundacja ZW udostępnia bezpłatnie reprodukcje fotograficzne obiektów w celach edukacyjnych i naukowych. W przypadku gdy Fundacja nie posiada praw do reprodukcji, może poinformować gdzie takowe uzyskać;

 18. W przypadku komercyjnego wykorzystania reprodukcji obiektów, prośba każdorazowo będzie traktowana i omawiana indywidualnie;

 19. Udostępnianie materiałów fotograficznych do druku musi być zgodne ze statutowymi założeniami Fundacji ZW;

 20. W przypadku udostępnienia fotografii, autor publikacji lub wydawca zobowiązuje się do przekazania do zbiorów biblioteki fundacji nieodpłatnie trzech egzemplarzy wydrukowanych materiałów;

bottom of page